Hjem Vedtægter

Vedtægter


§ 1

Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Astrup Vandværk A.m.b.a
Selskabet har hjemsted i Aarhus kommune.

Formål

§ 2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand -forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3
Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


Medlemmernes rettigheder.

§ 4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt

§ 5
For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtiget til at drage omsorg for at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for selskabet.


Udtrædelse af selskabet

§ 6
Udtrædelse af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde
såfremt en grund påhører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


Levering til ikke- medlemmer ( købere)

§ 7
Institutioner - som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
Det samme gælder for distibutionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


Generalforsamling

§ 8
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsen senest den 1. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det/de kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af skriftelig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat der underskrives af dirigenten.
Stemmeret og afstemninger

§ 9
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.
Et medlem kan dog udover sin egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet fremmødte stemmeberettigede.


Bestyrelsen

§ 10
Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin foreningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelses medlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


Tegningsret

§ 11
Selskabet tegnes af formanden i foreningen med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg, eller pantsætning af fadt ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.


Regnskab

§ 12
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. Generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
Opløsning

§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


Ikræfttræden

§ 14
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 25 februar 2008.
De nye træder i kraft efter generalforsamling ultimo februar 2012.


Formand Dirigent.